';

7. naučni i edukativni kamp „Mihajlo Idvorski Pupin – Idvor“